Carta abierta a Stevie Wonder


⠠⠙⠑⠁⠗ ⠠⠍⠗. ⠠⠺⠕⠝⠙⠑⠗⠂

⠠⠙⠑⠎⠉⠗⠊⠏⠞⠊⠕⠝:  !

⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠎ ⠼⠁ ⠞⠗⠁⠙⠊⠞⠊⠕⠝⠁⠇ ⠍⠑⠁⠇ ⠋⠗⠕⠍ ⠠⠁⠎⠞⠥⠗⠊⠁⠝ ⠉⠥⠊⠎⠊⠝⠑. ⠠⠞⠺⠕ ⠇⠁⠗⠛⠑ ⠼⠃⠑⠑⠋ ⠎⠞⠑⠁⠅⠎ ⠋⠊⠇⠇⠑⠙ ⠺⠊⠞⠓ ⠠⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠠⠓⠁⠍⠂ ⠠⠉⠓⠑⠑⠎⠑ ⠁⠝⠙ ⠠⠏⠑⠏⠏⠑⠗⠎. ⠠⠊⠞’⠎ ⠑⠁⠞⠑⠝ ⠋⠗⠊⠑⠙ ⠁⠋⠞⠑⠗ ⠃⠑⠊⠝⠛ ⠃⠗⠑⠁⠙⠑⠙ ⠊⠝ ⠼⠑⠛⠛.

⠠⠗⠑⠉⠊⠏⠑ ⠍⠑⠞⠓⠕⠙:  

⠠⠎⠑⠁⠎⠕⠝ ⠞⠓⠑ ⠋⠊⠇⠇⠑⠞⠎ ⠺⠊⠞⠓ ⠎⠁⠇⠞ ⠁⠝⠙ ⠃⠇⠁⠉⠅ ⠏⠑⠏⠏⠑⠗.

 ⠠⠕⠝ ⠞⠓⠑ ⠞⠕⠏ ⠏⠥⠞ ⠞⠺⠕ ⠎⠞⠑⠁⠅⠎⠂ ⠎⠇⠊⠉⠑⠙ ⠠⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠠⠓⠁⠍⠂ ⠎⠏⠗⠑⠁⠙ ⠞⠓⠑ ⠼⠃⠑⠑⠋ ⠋⠊⠇⠇⠑⠞ ⠞⠓⠗⠕⠥⠛⠓⠕⠥⠞ ⠊⠞. ⠠⠕⠧⠑⠗ ⠞⠓⠑ ⠓⠁⠍⠂ ⠏⠇⠁⠉⠑ ⠗⠕⠁⠎⠞⠑⠙ ⠏⠊⠟⠥⠊⠇⠇⠕ ⠏⠑⠏⠏⠑⠗⠎ ⠁⠝⠙ ⠞⠑⠝⠙⠑⠗ ⠉⠓⠑⠑⠎⠑ ⠊⠝ ⠞⠓⠑ ⠎⠁⠍⠑ ⠺⠁⠽ ⠞⠓⠁⠞ ⠞⠓⠑ ⠠⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠊⠎ ⠏⠇⠁⠉⠑⠙.

 ⠠⠉⠕⠧⠑⠗ ⠞⠓⠑ ⠎⠞⠑⠁⠅ ⠺⠊⠞⠓ ⠁⠝⠕⠞⠓⠑⠗ ⠎⠞⠑⠁⠅. ⠠⠊⠞ ⠍⠥⠎⠞ ⠼⠃⠑ ⠞⠺⠕ ⠎⠞⠑⠁⠅⠎ ⠁⠝⠙⠂ ⠊⠝ ⠞⠓⠑ ⠍⠊⠙⠙⠇⠑⠂ ⠉⠓⠑⠑⠎⠑ ⠁⠝⠙ ⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠓⠁⠍ ⠁⠝⠙ ⠏⠊⠟⠥⠊⠇⠇⠕ ⠏⠑⠏⠏⠑⠗⠎. ⠠⠍⠁⠅⠑ ⠎⠥⠗⠑ ⠞⠓⠁⠞ ⠞⠓⠑ ⠎⠞⠥⠋⠋⠊⠝⠛ ⠙⠕⠑⠎ ⠝⠕⠞ ⠛⠑⠞ ⠕⠥⠞ ⠕⠋ ⠞⠓⠑ ⠋⠊⠇⠇⠑⠞⠎.

 ⠠⠃⠑⠁⠞ ⠼⠙ ⠑⠛⠛⠎ ⠺⠊⠞⠓ ⠼⠁ ⠇⠊⠞⠞⠇⠑ ⠎⠁⠇⠞. ⠠⠏⠕⠥⠗ ⠞⠓⠑ ⠑⠛⠛⠎ ⠕⠝⠞⠕ ⠼⠁ ⠞⠗⠁⠽. ⠠⠏⠥⠞ ⠞⠓⠑ ⠋⠇⠕⠥⠗ ⠁⠝⠙ ⠃⠗⠑⠁⠙⠉⠗⠥⠍⠃⠎ ⠊⠝ ⠁⠝⠕⠞⠓⠑⠗ ⠞⠺⠕ ⠞⠗⠁⠽⠎.

 ⠠⠉⠁⠗⠑⠋⠥⠇ ⠝⠕⠞ ⠞⠕ ⠙⠊⠎⠁⠎⠎⠑⠍⠃⠇⠑ ⠊⠞⠂ ⠕⠕⠵⠑ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠝ ⠋⠇⠕⠥⠗ ⠕⠝ ⠃⠕⠞⠓ ⠎⠊⠙⠑⠎⠂ ⠞⠓⠑⠝ ⠃⠁⠞⠓⠑ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠺⠊⠞⠓ ⠞⠓⠑ ⠑⠛⠛⠎⠂ ⠁⠝⠙⠂ ⠋⠊⠝⠁⠇⠇⠽⠂ ⠙⠊⠏ ⠊⠝ ⠃⠗⠑⠁⠙⠉⠗⠥⠍⠃⠎. ⠠⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠍⠥⠎⠞ ⠼⠃⠑ ⠺⠑⠇⠇ ⠉⠕⠧⠑⠗⠑⠙ ⠊⠝ ⠃⠗⠑⠁⠙⠉⠗⠥⠍⠃⠎.

 ⠠⠏⠇⠁⠉⠑ ⠼⠁ ⠏⠁⠝ ⠕⠧⠑⠗ ⠍⠑⠙⠊⠥⠍ ⠓⠑⠁⠞ ⠁⠝⠙ ⠏⠕⠥⠗ ⠏⠇⠑⠝⠞⠽ ⠕⠋ ⠕⠊⠇ ⠋⠕⠗ ⠋⠗⠽⠊⠝⠛. ⠠⠺⠓⠑⠝ ⠞⠓⠑ ⠕⠊⠇ ⠊⠎ ⠓⠕⠞⠂ ⠏⠥⠞ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠝ ⠋⠕⠗ ⠼⠋ ⠍⠊⠝⠥⠞⠑⠎ ⠕⠝ ⠼⠑⠁⠉⠓ ⠎⠊⠙⠑ ⠕⠧⠑⠗ ⠍⠑⠙⠊⠥⠍ ⠓⠑⠁⠞.

 ⠠⠺⠓⠑⠝ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠎ ⠋⠗⠊⠑⠙⠂ ⠗⠑⠍⠕⠧⠑ ⠊⠞ ⠋⠗⠕⠍ ⠞⠓⠑ ⠏⠁⠝ ⠁⠝⠙ ⠏⠥⠞ ⠊⠞ ⠕⠝ ⠼⠁ ⠞⠗⠁⠽ ⠺⠊⠞⠓ ⠁⠃⠎⠕⠗⠃⠑⠝⠞ ⠏⠁⠏⠑⠗. ⠠⠇⠑⠁⠧⠑ ⠋⠕⠗ ⠼⠁ ⠋⠑⠺ ⠍⠊⠝⠥⠞⠑⠎ ⠃⠑⠋⠕⠗⠑ ⠎⠑⠗⠧⠊⠝⠛.

 ⠠⠎⠑⠗⠧⠑ ⠺⠊⠞⠓ ⠉⠓⠊⠏⠎ ⠁⠝⠙ ⠍⠥⠎⠓⠗⠕⠕⠍⠎.

⠠⠽⠕⠥⠗⠎ ⠎⠊⠝⠉⠑⠗⠑⠇⠽⠂  🙂

⠠⠏⠁⠃⠇⠕ ⠠⠛⠕⠝⠵⠁⠇⠑⠵ ⠠⠉⠁⠍⠏⠕⠎

Pablo González Camposhttps://linktr.ee/tabacisobrassada
(Andorra, 1992). Apassionat de la ràdio, l’stand-up i la pressió fiscal alta. Vaig deixar el meu país per perseguir el meu somni de fer una declaració de la renda.

Más cosas

Oferta irrechazable de una ONG

Opiniones

Tarde de domingo