Carta abierta a Stevie Wonder


⠠⠙⠑⠁⠗ ⠠⠍⠗. ⠠⠺⠕⠝⠙⠑⠗⠂

⠠⠙⠑⠎⠉⠗⠊⠏⠞⠊⠕⠝:  !

⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠎ ⠼⠁ ⠞⠗⠁⠙⠊⠞⠊⠕⠝⠁⠇ ⠍⠑⠁⠇ ⠋⠗⠕⠍ ⠠⠁⠎⠞⠥⠗⠊⠁⠝ ⠉⠥⠊⠎⠊⠝⠑. ⠠⠞⠺⠕ ⠇⠁⠗⠛⠑ ⠼⠃⠑⠑⠋ ⠎⠞⠑⠁⠅⠎ ⠋⠊⠇⠇⠑⠙ ⠺⠊⠞⠓ ⠠⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠠⠓⠁⠍⠂ ⠠⠉⠓⠑⠑⠎⠑ ⠁⠝⠙ ⠠⠏⠑⠏⠏⠑⠗⠎. ⠠⠊⠞’⠎ ⠑⠁⠞⠑⠝ ⠋⠗⠊⠑⠙ ⠁⠋⠞⠑⠗ ⠃⠑⠊⠝⠛ ⠃⠗⠑⠁⠙⠑⠙ ⠊⠝ ⠼⠑⠛⠛.

⠠⠗⠑⠉⠊⠏⠑ ⠍⠑⠞⠓⠕⠙:  

⠠⠎⠑⠁⠎⠕⠝ ⠞⠓⠑ ⠋⠊⠇⠇⠑⠞⠎ ⠺⠊⠞⠓ ⠎⠁⠇⠞ ⠁⠝⠙ ⠃⠇⠁⠉⠅ ⠏⠑⠏⠏⠑⠗.

 ⠠⠕⠝ ⠞⠓⠑ ⠞⠕⠏ ⠏⠥⠞ ⠞⠺⠕ ⠎⠞⠑⠁⠅⠎⠂ ⠎⠇⠊⠉⠑⠙ ⠠⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠠⠓⠁⠍⠂ ⠎⠏⠗⠑⠁⠙ ⠞⠓⠑ ⠼⠃⠑⠑⠋ ⠋⠊⠇⠇⠑⠞ ⠞⠓⠗⠕⠥⠛⠓⠕⠥⠞ ⠊⠞. ⠠⠕⠧⠑⠗ ⠞⠓⠑ ⠓⠁⠍⠂ ⠏⠇⠁⠉⠑ ⠗⠕⠁⠎⠞⠑⠙ ⠏⠊⠟⠥⠊⠇⠇⠕ ⠏⠑⠏⠏⠑⠗⠎ ⠁⠝⠙ ⠞⠑⠝⠙⠑⠗ ⠉⠓⠑⠑⠎⠑ ⠊⠝ ⠞⠓⠑ ⠎⠁⠍⠑ ⠺⠁⠽ ⠞⠓⠁⠞ ⠞⠓⠑ ⠠⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠊⠎ ⠏⠇⠁⠉⠑⠙.

 ⠠⠉⠕⠧⠑⠗ ⠞⠓⠑ ⠎⠞⠑⠁⠅ ⠺⠊⠞⠓ ⠁⠝⠕⠞⠓⠑⠗ ⠎⠞⠑⠁⠅. ⠠⠊⠞ ⠍⠥⠎⠞ ⠼⠃⠑ ⠞⠺⠕ ⠎⠞⠑⠁⠅⠎ ⠁⠝⠙⠂ ⠊⠝ ⠞⠓⠑ ⠍⠊⠙⠙⠇⠑⠂ ⠉⠓⠑⠑⠎⠑ ⠁⠝⠙ ⠎⠑⠗⠗⠁⠝⠕ ⠓⠁⠍ ⠁⠝⠙ ⠏⠊⠟⠥⠊⠇⠇⠕ ⠏⠑⠏⠏⠑⠗⠎. ⠠⠍⠁⠅⠑ ⠎⠥⠗⠑ ⠞⠓⠁⠞ ⠞⠓⠑ ⠎⠞⠥⠋⠋⠊⠝⠛ ⠙⠕⠑⠎ ⠝⠕⠞ ⠛⠑⠞ ⠕⠥⠞ ⠕⠋ ⠞⠓⠑ ⠋⠊⠇⠇⠑⠞⠎.

 ⠠⠃⠑⠁⠞ ⠼⠙ ⠑⠛⠛⠎ ⠺⠊⠞⠓ ⠼⠁ ⠇⠊⠞⠞⠇⠑ ⠎⠁⠇⠞. ⠠⠏⠕⠥⠗ ⠞⠓⠑ ⠑⠛⠛⠎ ⠕⠝⠞⠕ ⠼⠁ ⠞⠗⠁⠽. ⠠⠏⠥⠞ ⠞⠓⠑ ⠋⠇⠕⠥⠗ ⠁⠝⠙ ⠃⠗⠑⠁⠙⠉⠗⠥⠍⠃⠎ ⠊⠝ ⠁⠝⠕⠞⠓⠑⠗ ⠞⠺⠕ ⠞⠗⠁⠽⠎.

 ⠠⠉⠁⠗⠑⠋⠥⠇ ⠝⠕⠞ ⠞⠕ ⠙⠊⠎⠁⠎⠎⠑⠍⠃⠇⠑ ⠊⠞⠂ ⠕⠕⠵⠑ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠝ ⠋⠇⠕⠥⠗ ⠕⠝ ⠃⠕⠞⠓ ⠎⠊⠙⠑⠎⠂ ⠞⠓⠑⠝ ⠃⠁⠞⠓⠑ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠺⠊⠞⠓ ⠞⠓⠑ ⠑⠛⠛⠎⠂ ⠁⠝⠙⠂ ⠋⠊⠝⠁⠇⠇⠽⠂ ⠙⠊⠏ ⠊⠝ ⠃⠗⠑⠁⠙⠉⠗⠥⠍⠃⠎. ⠠⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠍⠥⠎⠞ ⠼⠃⠑ ⠺⠑⠇⠇ ⠉⠕⠧⠑⠗⠑⠙ ⠊⠝ ⠃⠗⠑⠁⠙⠉⠗⠥⠍⠃⠎.

 ⠠⠏⠇⠁⠉⠑ ⠼⠁ ⠏⠁⠝ ⠕⠧⠑⠗ ⠍⠑⠙⠊⠥⠍ ⠓⠑⠁⠞ ⠁⠝⠙ ⠏⠕⠥⠗ ⠏⠇⠑⠝⠞⠽ ⠕⠋ ⠕⠊⠇ ⠋⠕⠗ ⠋⠗⠽⠊⠝⠛. ⠠⠺⠓⠑⠝ ⠞⠓⠑ ⠕⠊⠇ ⠊⠎ ⠓⠕⠞⠂ ⠏⠥⠞ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠝ ⠋⠕⠗ ⠼⠋ ⠍⠊⠝⠥⠞⠑⠎ ⠕⠝ ⠼⠑⠁⠉⠓ ⠎⠊⠙⠑ ⠕⠧⠑⠗ ⠍⠑⠙⠊⠥⠍ ⠓⠑⠁⠞.

 ⠠⠺⠓⠑⠝ ⠞⠓⠑ ⠠⠉⠁⠉⠓⠕⠏⠕ ⠊⠎ ⠋⠗⠊⠑⠙⠂ ⠗⠑⠍⠕⠧⠑ ⠊⠞ ⠋⠗⠕⠍ ⠞⠓⠑ ⠏⠁⠝ ⠁⠝⠙ ⠏⠥⠞ ⠊⠞ ⠕⠝ ⠼⠁ ⠞⠗⠁⠽ ⠺⠊⠞⠓ ⠁⠃⠎⠕⠗⠃⠑⠝⠞ ⠏⠁⠏⠑⠗. ⠠⠇⠑⠁⠧⠑ ⠋⠕⠗ ⠼⠁ ⠋⠑⠺ ⠍⠊⠝⠥⠞⠑⠎ ⠃⠑⠋⠕⠗⠑ ⠎⠑⠗⠧⠊⠝⠛.

 ⠠⠎⠑⠗⠧⠑ ⠺⠊⠞⠓ ⠉⠓⠊⠏⠎ ⠁⠝⠙ ⠍⠥⠎⠓⠗⠕⠕⠍⠎.

⠠⠽⠕⠥⠗⠎ ⠎⠊⠝⠉⠑⠗⠑⠇⠽⠂  🙂

⠠⠏⠁⠃⠇⠕ ⠠⠛⠕⠝⠵⠁⠇⠑⠵ ⠠⠉⠁⠍⠏⠕⠎

Pablo González Camposhttps://linktr.ee/tabacisobrassada
(Andorra, 1992). Apassionat de la ràdio, l’stand-up i la pressió fiscal alta. Vaig deixar el meu país per perseguir el meu somni de fer una declaració de la renda.

Más cosas